ເດັກ​ຍິງ​ສອງ​ຄົນ​ກຳລັງ​ຫລອກ​ລວງ​ດ້ວຍ​ສາຍ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຢູ່​ເທິງ​ໂຕະ