ສີ່ເລສບຽນທີ່ໜ້າປະຫຼາດໃຈແມ່ນຕົກຢູ່ໃນບາງກຸ່ມທີ່ໜ້າກຽດຊັງ