ສອງເດັກນ້ອຍທີ່ຮັກແພງ Sovereign Syre ແລະ Sabina Rouge ກຳລັງສ້າງຄວາມຮັກ