ແມ່ເຖົ້າທີ່ຕ້ອງການຄວາມຮັກກຳລັງຖືກໄວລຸ້ນທີ່ມີອາລົມເໜັງຕີງ