ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ ຕ້ອງ ການ ເລຍ ນິ້ວ ຂອງ ຮ່າງ ກາຍ ທີ່ ດີ ເລີດ ຂອງ ທ່ານ ທຸກ