ເດັກຍິງແມ່ນກະບົດ, ແຕ່ການຮ່ວມເພດທີ່ຍອມຈໍານົນຕີພວກເຂົາຢ່າງໄວວາ