ນັກຮຽນຍິງຄົ້ນພົບຜົນປະໂຫຍດຈາກການມີເພດສໍາພັນກັບແມ່ລ້ຽງ