ຊ່ອງຄອດທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍແລະມີຂົນຫຼາຍໄດ້ຮັບການກະຕຸ້ນໂດຍ cutie ໄວຫນຸ່ມ