ແມ່ເຖົ້າທີ່ມີໃບໜ້າມີຮອຍຫ່ຽວ ແລະໄວໜຸ່ມໃຫ້ກັນ ແລະ ກັນ