ໄວລຸ້ນແມ່ນຢູ່ໃນຕອນຕົ້ນແລະເລືອກສໍາລັບຊ່ອງຄອດບໍ່ dick