ສອງຜູ້ຍິງມັກແມ່ຮອນຮອນກຳລັງແບ່ງປັນສາຍແອວໃຫຍ່ອັນໜຶ່ງ