ຍິງມັກແມ່ຫຼາຍຄົນມີຄວາມມ່ວນຫຼາຍກັບເຄື່ອງສັ່ນສະເທືອນຢູ່ໃນການສະແດງ