ການຫຼິ້ນທາງຮູທະວານເຮັດໃຫ້ເປັນເພດຍິງສາມຄົນໄດ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນ