ເດັກຍິງເອົາຂຸມປຽກໃຫ້ຍິງມັກແມ່ທີ່ມີຄວາມຊໍານິຊໍານານສໍາລັບການເລຍ