ລູກໄກ່ທີ່ໜ້າອັດສະຈັນສອງໂຕກຳລັງມີເພດສໍາພັນຫຼັງຈາກການຝຶກອົບຮົມ