ເພດຍິງທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນກໍາລັງມີເພດສໍາພັນຮ້ອນໃນທໍາມະຊາດ