ການນັ່ງໜ້າ ແລະທ່າທີ 69 ລະຫວ່າງສອງຫົວແດງທີ່ກະຕຸ້ນໃຈ