ເມື່ອຜົວບໍ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງ, ເມຍສອງຄົນມີເພດສໍາພັນ lesbo