ຜູ້ຍິງສອງຄົນ ເຖົ້າແກ່ ແລະ ໜຸ່ມ, ພົບກັນແລ້ວກໍ່ມ່ວນຫຼາຍ