ແມ່ຍິງສອງຄົນກະລຸນາເຊິ່ງກັນແລະກັນດ້ວຍການຕີກັນຢູ່ເທິງຕຽງ