ການປິ່ນປົວພິເສດເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງຍິງເພດຍິງ Emily Brix ແລະ Penelope Cum ຮ້ອງອອກມາ