ສອງເລສບຽນສັ່ນກົ້ນໃຫຍ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະເຂົາເຈົ້າຍິ້ມຄືກັນ