ສອງເດັກຍິງພັກຜ່ອນຢູ່ເທິງສຸດຂອງກັນແລະກັນໃນຕາຕະລາງໃນກອງປະຊຸມນີ້