ເດັກຍິງສອງຄົນຂຶ້ນເທິງຂອງກັນແລະກັນເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດນັ່ງໃບຫນ້າ