ແມ່ເຖົ້າຄົນໜຶ່ງທີ່ຕຸ້ຍຈະເບິ່ງແຍງລູກໄວໜຸ່ມຜິວໜັງໂຕໜຶ່ງຢູ່ເທິງຕຽງ