ກົ້ນກິນອາຫານຍິງມັກແມ່ໃຫ້ຄວາມສຸກເຊິ່ງກັນແລະກັນດ້ວຍລີ້ນ