ສອງ chicks ຮ້ອນກໍາລັງຫຼີ້ນກັບຂີ້ເຜີ້ງຮ້ອນບາງແລະມັນຮ້ອນຫຼາຍ