ໄວລຸ້ນເລສບຽນກົ້ມຕົວລົງ ແລະມີຄວາມສຸກກັບເຄື່ອງຫຼິ້ນທີ່ສັ່ນສະເທືອນ