ເດັກນ້ອຍທີ່ຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍສາມຄົນມີເພດສໍາພັນເພດຍິງສາມຄົນ